Zelfreflectie in teams

Bouwsteen 3

Maandelijks wordt met de teams teamreflectie gedaan. Om de zoveel tijd woont een externe deskundige de intervisies bij. De teamreflectie noemt het Dolfijnenhuis intervisie. Deze bijeenkomsten zijn op de eerste maandag van de maand en bestaan uit vaste teams.

De begeleider krijgt ruimte om systematisch te kunnen reflecteren op goede, veilige en persoonsgerichte zorg, zodat vanuit reflectie verbeteringen kunnen worden toegepast. Het Dolfijnenhuis heeft aandacht voor reflectie in teamoverleg wanneer dit prioriteit heeft (bij incidenten). Er is ruimte om te klankborden.
Ieder jaar is er een teamreflectie week in september of oktober.. Teamreflectie is een vast agendapunt..

Ervaringen van teams worden uitgewisseld, zodat ervaringen naast elkaar gelegd kunnen worden en te verbinden met organisatiedoelen en beleid. Niet alles is immers oplosbaar op de werkvloer. Sommige zaken vragen bij uitstek overleg en reflectie van en met management en directie.

Schema Overlegvormen
Schema Overlegvormen

Hoe medewerkers de kwaliteit van het werk ervaren

In juli 2021 heeft het Dolfijnenhuis een Medewerkerstevredenheid en Team- effectiviteit laten uitvoeren door Buntinx training & consultancy. In 2022 is er geen onderzoek gehouden door een externe partij, maar bij de afname van de STERKscan voor medewerkers wordt er aandacht besteed aan hoe zij de kwaliteit van het werk ervaren.

Hoe medewerkers leren en ontwikkelen

Het Dolfijnenhuis biedt scholing aan de medewerkers. De scholing wordt gegeven door middel van fysieke of online cursussen.

Welke opleidingen/cursussen als basis voor welke functie

Hieronder wordt aangegeven waarom het Dolfijnenhuis scholing bij haar werk- nemers stimuleert, welke opleidingen nodig zijn en hoe deze opleidingen zijn toe- gewezen aan de verschillende functies. Om als zorginstelling de juiste zorg aan de deelnemers te bieden, wil het Dolfijnenhuis haar medewerkers de handvatten bieden om te blijven ontwikkelen in het geven van aansluitende begeleiding. Werk- nemers zijn onmisbaar voor het functioneren en het resultaat van de organisatie. Het Dolfijnenhuis leert de werknemers om hun kennis en vaardigheden te ontwik- kelen, zodat ze optimaal inzetbaar zijn voor de organisatie en de kwaliteit van de zorg voor cliënten goed is.
Vanuit Bureau STERK worden door middel van de STERKscan de eigen competenties van medewerkers helder in kaart gebracht. Het Dolfijnenhuis is in 2021 gestart met de STERKscan. Deze scan vormt de start van elk ontwikkeltraject. Met de scan breng je jezelf letterlijk in beeld. Alle ingevulde antwoorden en geüploade beelden vormen een poster. Op die poster zijn verschillende persoonskenmerken zichtbaar: inspiratiebron- nen, zelfbeeld, trots op, lijfspreuk, kernkwaliteiten en nog veel meer. Ook professionele waarden en normen, een zelfscan met 360°-feedback, dynamiek van de organisatie, visie of mensbeeld, ambities en dergelijke komen aan bod. De ambities kunnen eenvoudig tot een ontwikkelplan gemaakt worden. Deze scan wordt eveneens twee keer per jaar als teamscan ingezet.

Het Dolfijnenhuis heeft een opleidingsplan dat ieder jaar geactualiseerd wordt. In 2022 is er via ‘Nederland Leert Door’ subsidie beschikbaar voor bepaalde trajecten. Ook de EVC trajecten vielen onder deze subsidie. Dolfijnenhuis heeft in 2022 veel geïnvesteerd in scholing van medewerkers, zoals een upgrade van mbo-3 naar mbo-4 niveau.

  • Ondersteunend begeleider heeft minimaal mbo-2 niveau
  • Persoonlijk begeleider heeft minimaal mbo-3, bij voorkeur mbo-4 niveau
  • Coördinerend begeleider functioneert op hbo niveau

Hieronder worden de verschillende opleidingen en cursussen en e-learning vermeld. Er staat een kruisje bij het competentieprofiel dat deze cursus als basis dient te doen. Onder basis wordt verstaan: scholing die essentieel is om als begeleider met dat competentieprofiel te kunnen werken. Bij start dienst wordt dit besproken en in het functioneringsgesprek worden hier afspraken over gemaakt. Sommige cursussen zijn op meerdere momenten in het jaar af te nemen en sommige worden maar 1x per jaar gegeven. Er zijn ook nog cursussen die als uitbreiding of als keuze gevolgd kunnen worden. Onder uitbreiding wordt verstaan: wenselijkheid tot scholing nadat de basis- cursussen gedaan zijn.
B = competentieprofiel B is niveau mbo-3
C = competentieprofiel C is niveau mbo-4
D = competentieprofiel D is niveau hbo

Schema Scholingsplan
Schema Scholingsplan

Stagebegeleiders

De medewerkers die een stagiair begeleiden dienen de cursus van Prove2move te volgen.