Algemeen

Het Dolfijnenhuis is een kleinschalige zorgaanbieder in Kampen met meerdere sfeer- volle locaties. Iedere ruimte heeft zijn eigen identiteit en functie. We vinden het belangrijk dat deelnemers zich thuis voelen, het gezellig hebben met elkaar, zich verbinden, actief zijn, meedoen en rust opzoeken wanneer die behoefte er is.

De deelnemers hebben eigen regie, de zorg draagt bij aan hun kwaliteit van bestaan, de begeleiders ondersteunen de deelnemer bij het leiden van zijn of haar eigen leven, kwaliteit komt tot stand in dialoog tussen begeleider en deelnemer (met familie en/of netwerk). De zorgvraag en persoonlijke wensen van de deelnemers staan centraal. Wij geloven in de kracht van persoonlijke aandacht en zorg op maat. Wij schakelen snel en spelen direct in op situaties of persoonlijke omstandigheden.

Iedereen is anders, iedereen is uniek. Om die reden is onze benadering individueel en wordt de zorg daarop ingericht.
De vier doelen die het Dolfijnenhuis wil bereiken met dit kwaliteitsrapport, zijn:

 1. Deelnemers duidelijkheid geven over wat zij mogen verwachten van de zorg
 2. Medewerkers helpen om de zorg voortdurend te verbeteren door in te zetten op ontwikkeling
 3. Leidinggevenden sturen op kwaliteit door de processen helder te hebben en rollen duidelijk te maken. Teams zullen sterker worden door de versterking van alle rollen
 4. De organisatie helpt met externe verantwoording over de geleverde zorg

Missie

Wij vinden dat mensen met een speciale behoefte ook ‘het gewone leven’ mogen ervaren. Een betekenisvolle invulling van het dagelijks leven is van groot belang. We bieden onze deelnemers een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Mensen hebben elkaar nodig en via onze locaties bouwen ze gemakkelijk een sociaal netwerk op. Ook buiten het werk zijn ze welkom om allerlei mensen te ontmoeten.

Visie

We zijn een plek waar mensen ertoe doen en waar ze hun eigen talenten kunnen ontwikkelen. Wij streven naar persoonlijke groei en werken aan ontwikkeling volgens de methodiek ‘Op Eigen Benen’. We willen dat de mensen in hun eigen kracht komen te staan. Wij denken in mogelijkheden en kansen en daarbij wordt rekening gehouden met wat iemand wil en aankan. Bij ons staat de deelnemer centraal en we leveren zorg op maat.

De missie en visie worden vertaald in een strategie die is vastgelegd in het meer- jarenbeleidsplan. Dit op basis van de 4 Pijlers:

 • Beleid
 • Primair proces
 • Ondersteunend proces
 • Kwaliteit

Dit meerjarenbeleidsplan is het kompas waarop uitvoering wordt gegeven aan het realiseren van de doelstellingen. Vanuit het beleidsplan wordt op organisatieonderdeel het jaarplan opgesteld met concretisering van de te behalen resultaten. De externe en interne ontwikkelingen en evaluaties worden op basis van de PDCA- cyclus gemonitord, geprognotiseerd, bijgesteld en geïmplementeerd.

Bij het Dolfijnenhuis worden de deelnemers gezien en gehoord. De medewerkers kennen de deelnemers en hun achtergronden. Ook hebben zij weet van het sociale netwerk waar de deelnemers van uitmaken.

Ontwikkelingen

Het Dolfijnenhuis is een groeiende organisatie wat met zich meebrengt dat op ver- schillende vlakken professionalisering wordt gevraagd. Zo gaat DH meer intensief gebruik maken van het kwaliteitsmanagementsysteem (Q-link) voor onder andere:

 • Kwaliteitsmanagementsysteem (Q-link)
 • Prestatie Indicatoren structureel beoordelen
 • Kwaliteitsregistraties

Zorgaanbod

Het Dolfijnenhuis biedt woonzorg aan jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking, psychische problemen of een combinatie van beide. Daarnaast bieden wij ook dagbesteding met verschillende vormen van activiteiten.
Om bij het Dolfijnenhuis te wonen, is een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Beschermd wonen (Bw).
Het Dolfijnenhuis is gericht op het aanbieden van volledig pakket thuis (vpt).

De grootste groep deelnemers die via het Dolfijnenhuis woont, heeft een Wlz indicatie met een zorgzwaartepakket VG. Het Dolfijnenhuis is ingericht op extramurale zorg en wel de leveringsvorm vpt. Met een vpt krijgt de deelnemer zorg vanuit de Wlz. Deze zorg lijkt op de zorg en begeleiding die een bewoner van in een intramurale zorg setting ontvangt. We gaan uit van de methodiek Op Eigen Benen. Op Eigen Benen
staat voor: ” Dat wat je zelf kunt, doe je ook zelf.”

Het Dolfijnenhuis biedt woonzorg aan jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking, psychische problemen of een combinatie van beide. Daarnaast bieden wij ook dagbesteding aan in verschillende vormen van activiteiten. Om bij het Dolfijnenhuis te wonen, is een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Beschermd wonen (Bw).
Het Dolfijnenhuis is gericht op het aanbieden van volledig pakket thuis (vpt). De grootste groep deelnemers die via het Dolfijnenhuis woont, heeft een Wlz indicatie met een zorgzwaartepakket VG. Het Dolfijnenhuis is ingericht op extramurale zorg en wel de leveringsvorm vpt. Met een vpt krijgt de deelnemer zorg vanuit de Wlz. Deze zorg lijkt op de zorg en begeleiding die een bewoner in een intramurale zorg setting ontvangt. We gaan uit van de methodiek Op Eigen Benen. Op Eigen Benen staat voor: ‘Dat wat je zelf kunt, doe je ook zelf.’

Een volledig thuis pakket (vpt) kan de volgende functies bevatten:

 • Begeleiding thuis
 • Begeleiding groep/Dagbesteding
 • Begeleiding naar behandeling
 • Ondersteunen bij Persoonlijke verzorging
 • Ondersteunen bij het huishouden
 • Voeding

Wat niet in het volledig thuis pakket (vpt) zit:

 • Huisvesting
 • Gebruikelijke voorzieningen
 • Huisartsenzorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tand- heelkundige zorg. Dit valt onder de zorgverzekering. De huisarts is verantwoordelijk voor deze algemene zorg
 • Woningaanpassingen, dat valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Algemene voorzieningen vanuit de Wmo
 • De laatste zorg na overlijden. Dit is een verantwoordelijkheid van de nabestaanden

Een vpt valt onder de Wlz, indien er al een indicatie is, dan vraagt het Dolfijnenhuis het vpt pakket aan. Bij een vpt pakket is het Dolfijnenhuis de enige zorgaanbieder van de deelnemer. Bij de leveringsvorm mpt kan de deelnemer ook gebruik maken van andere zorgaanbieders. Het Dolfijnenhuis hanteert bij het in zorg nemen van deelnemers een aantal uitsluitingscriteria. Indien een deelnemer al in zorg is en een of meer van de criteria ontstaan, kan de deelnemer worden uitgesloten van zorg en ondersteuning die wordt geboden door het Dolfijnenhuis.

Uitsluitingscriteria zijn:

 • Verslaving aan harddrugs
 • Bedreiging van buitenaf
 • Een WZD-status of een maatregel als IBS
 • Indien er sprake is van florerende psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in die mate dat eerst intramurale behandeling noodzakelijk is
 • Zedendelinquenten
 • Geen Nederlands of Engels kunnen spreken
 • Agressieproblematiek waardoor een deelnemer zichzelf of een ander in gevaar brengt
 • Niet begeleidbaar zijn

De deelnemer dient via het CAK een eigen bijdrage te betalen, deze is inkomens- afhankelijk, via www.hetcak.nl is een proefberekening mogelijk om de eigen bijdrage te berekenen. De voorkeurs financieringsvorm is zorg in natura (zin). Het Dolfijnenhuis werkt als onderaannemer vanuit de inkoopcoöperatie Klaver4you en de coöperatie Boer en Zorg.
Een deelnemer die bij het Dolfijnenhuis in zorg is heeft een team met vaste begelei- ders. Het team bestaat uit minimaal 3 begeleiders, waaronder een ondersteunende begeleider, een persoonlijk begeleider en een coördinerend begeleider. Daarnaast zijn er begeleiders op de groep. De gedragswetenschapper is betrokken bij de evaluatie en casuïstiekbespreking.
De organisatorische inrichting bestaat uit vier teams voor individuele begeleiding en een team voor de begeleiding van de groep. Op de locaties is ruimte voor arbeids- matige dagbesteding, begeleiding van de groep, evaluatiegesprekken en vergaderen en wonen.

Deelnemersbestand per 31-12-2022

Hieronder is weergegeven hoeveel deelnemers in zorg zijn met een Wlz-indicatie onderverdeeld in VPT, MPT en LVG. Het aantal deelnemers dat zorg ontvangt via de WMO is ook weergegeven.

Deelnemersbestand per 31-12-2022

WLZ Wet Langdurige Zorg
VPT Volledig Pakket Thuis
MPT Modulair Pakket Thuis
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
LVG Licht Verstandelijk Gehandicapt

Visitatie

Het uitgangspunt is om minimaal één keer per twee jaar een externe visitatie te laten plaatsvinden. Het doel is een externe reflectie. Een externe visitatie biedt een onafhankelijke, kritische blik van buitenaf en levert daardoor waardevolle inzichten op. Ze is daarmee een aanvullende bron van informatie en geeft verdieping.
In 2022 heeft het Dolfijnenhuis een bezoek gebracht aan het Prader-Willi Huis en het Prader – Willi Huis heeft ook een bezoek gebracht aan het Dolfijnenhuis. Uit de bezoeken zijn complimenten en tips gekomen.

Een visitatie gaat echt iets verder dan de bezoeken die we regelmatig aan collega zorginstellingen brengen. Vanuit de diverse lidmaatschappen zoals van CBZ, K4Y en BVKZ, zijn we regelmatig te gast bij collega’s.