Verbeterpunten

Kwaliteitsrapport 2022

Het Dolfijnenhuis staat voor transparantie en is een lerende organisatie. Samenwerking wordt gestimuleerd en dat is ook de reden dat het Dolfijnenhuis meerdere lidmaatschappen heeft. Het Dolfijnenhuis is sinds 2024 lid van de NBEC.

Wat hebben we in 2022 verbeterd?

Alle Plan, Do, Check, Act-verbeteringen uit 2022 op een rij:

Wat hebben we in 2022 verbeterd? PDCA Ondersteuning
PDCA: Ondersteuning
Wat hebben we in 2022 verbeterd? PDCA Communicatie
PDCA: Communicatie
Wat hebben we in 2022 verbeterd? PDCA Caren
PDCA: Caren
Wat hebben we in 2022 verbeterd? PDCA Afname INVRA en DVIE
PDCA: Afname INVRA en DVIE
Wat hebben we in 2022 verbeterd? PDCA WZD
PDCA: WZD
Wat hebben we in 2022 verbeterd? PDCA Cliëntencommissie wordt Dolfijnenhuis Panel
PDCA: Cliëntencommissie wordt Dolfijnenhuis Panel
Wat hebben we in 2022 verbeterd? PDCA Personeelsvertegenwoordiging
PDCA: Opzetten van een personeelesverrtegenwoordiging
Wat hebben we in 2022 verbeterd? PDCA Jaarplan opstellen
PDCA: Jaarplanning opstellen

Welke punten van 2022 zijn nog in behandeling?

1. ‘INVRA wonen, arbeid en ouderschap’ en ‘Dit Vind Ik Ervan (DVIE)’ afnemen
In 2023 van iedere cliënt een afname doen van de INVRA wonen en de INVRA arbeid indien van toepassing ook INVRA ouderschap en DVIE

2. Opzetten van een personeelsvertegenwoordiging
Dolfijnenhuis heeft diverse overlegvormen waar medewerkers aan deelnemen. Dolfijnenhuis vindt dat het nu tijd is om een personeelsvertegenwoordiging op te zetten. Dat staat voor 2023 op de planning.

3. Jaarplanning activiteiten kwaliteitssysteem
Jaarlijks maken we een jaarplanning voor de activiteiten. Tot nu toe waren de HKZ medewerkers hier vooral mee bezig. In 2023 willen we dat het MT en het casusteam de jaarplanning maandelijks op de agenda hebben staan, zodat organisatiebreed hier meer aandacht voor is.

Welke punten staan op de agenda als verbeterpunten?

4. Medicatieveiligheid verbeteren
De cliënten zijn voor hun medicatie afhankelijk van de zorgverleners. Daarom is het van belang dat zorgverleners medicatie op een zorgvuldige wijze bewaren en bijhouden. Dolfijnenhuis moet de medicatieveiligheid in lijn brengen met de handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg (VGN 2020).

5. Zorgen voor een hygiënische en veilige woonomgeving
Het is van belang te zorgen voor een hygiënische en veilige woonomgeving. Dit is van belang voor bijvoorbeeld infectiepreventie.

6. Veiligheid van stroompunten
stroompunten afdekken met schakelmateriaal en draden veilig bevestigen aan oppervlaktes

7. Kennis over WZD onder medewerkers vergroten
Zorgverleners hebben nog niet voldoende kennis over de Wet zorg en dwang. Het is van belang dat zij deze kennis bezitten om te voorkomen dat de bewo- ners onbedoeld te maken krijgen met onvrijwillige zorg.

8. Alle medewerkers die bij deelnemers thuiskomen laten beschikken over actuele informatie
Niet alle zorgverleners kunnen in het dossier. Dit is een bewuste keuze, maar het is van belang dat alle zorgverleners die bij de cliënten thuis komen actuele informatie hebben over deze cliënt.

9. Duidelijk beschrijven van de grenzen van zorg van deelnemers. Dit om te voorkomen dat enkele grote zorgvragers ervoor zorgen dat andere cliënten minder aandacht krijgen.
Dolfijnenhuis neemt soms behoorlijk complexe cliënten in zorg. Het is van belang hierbij de afweging te maken of de zorgverleners de zorgvraag kunnen beant- woorden naast de zorgvragen van de andere cliënten. Dit om te voorkomen dat enkele grote zorgvragers ervoor zorgen dat andere cliënten minder aandacht krijgen. Essentieel hiervoor is het beschrijven van de grenzen van de zorg van Dolfijnenhuis.

10. Medewerkers geven een VOG, en vergewisplicht af voor start van werk- zaamheden bij DH
In het belang van kwalitatief goede en veilige zorg is bepaald dat zorgaan- bieders voor al hun zorgverleners, stagiaires en vrijwilligers die met cliënten werken, in het bezit zijn van een VOG die vóór de start van de werkzaamheden is afgegeven voor het werken bij de betreffende zorgaanbieder.

Overig:
11. Activiteitenaanbod begeleiding groep actualiseren samen met DH-panel (afkomstig uit maandvergadering).
12. Locatieplan (samenwerking Gemeente Kampen)