Gedragscode

Organisatie Dolfijnenhuis
Datum 01 januari 2023

1. Inleiding

Dolfijnenhuis is een kleinschalige zorginstelling gevestigd in Kampen. Dolfijnenhuis biedt begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Dolfijnenhuis noemt mensen die begeleiding krijgen haar ‘cliënten’. Zij worden hier ook mensen met een speciale
behoefte genoemd. Deze mensen mogen meedoen in onze inclusieve samenleving. Ze horen erbij. Dolfijnenhuis spant zich in voor een goede dienstverlening aan cliënten en prettige werksfeer voor medewerkers. In het kader daarvan heeft Dolfijnenhuis deze
gedragscode opgesteld.

2. Toepassing

Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers, stagiaires, vrijwilligers en andere mensen die werkzaam zijn bij of voor Dolfijnenhuis. Omdat het gemakkelijk is, worden alle mensen waarop de gedragscode van toepassing is hierna ‘medewerkers’ genoemd.

3. Doel

Dolfijnenhuis wenst met deze gedragscode overzichtelijk, helder en concreet samen te vatten welke normen en regels gelden voor medewerkers van Dolfijnenhuis. Dolfijnenhuis verwacht dat medewerkers de normen en regels naleven.

4. Normen en regels

Dolfijnenhuis kent een aantal normen en regels. Deze spreken voor zich. Ze zijn logisch. Het zijn vaak open deuren. Sommige normen en regels zijn algemeen, sommigen concreet. Ze zijn onderverdeeld in de hierna volgende thema’s. De thema’s zijn niet uitputtend. Bij sommige normen en regels staat een toelichting of één of meerdere voorbeelden. Deze zijn niet uitputtend.

Alcohol, drugs en roken
Het gebruik van alcohol of het onder invloed zijn van alcohol is absoluut niet toegestaan. Een medewerker drinkt bijvoorbeeld geen bier in zijn pauze.

Het gebruik van drugs of het onder invloed zijn van drugs is absoluut niet toegestaan. Een medewerker verschijnt bijvoorbeeld niet onder invloed van cannabis op het werk.

Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken. Deze plekken bevinden zich allemaal buiten. Roken is daarom bijvoorbeeld niet toegestaan in binnenruimten (zoals kantoren).

Contact met cliënten buiten werktijd
Contact met cliënten buiten werktijd is afhankelijk van de situatie wel of niet toegestaan. Een medewerker die bijvoorbeeld toevallig in de binnenstad tijdens winkelen een cliënt tegenkomt, kan best een praatje maken met de cliënt. Een medewerker moet altijd een bepaalde professionele afstand te houden.

Discriminatie
Discriminatie is niet toegestaan. Onder discriminatie valt elke vorm van discriminatie. Discriminatie op grond van bijvoorbeeld iemands huidskleur, geaardheid of beperking is niet toegestaan.

Fysiek en verbaal geweld
Fysiek en verbaal geweld is niet toegestaan. Van fysiek geweld is bijvoorbeeld sprake bij duwen, slaan of schoppen. Van verbaal geweld is bijvoorbeeld sprake bij beledigingen door bijvoorbeeld het gebruik van vloekwoorden of kleinerende teksten.

Wanneer een cliënt verbaal of fysiek geweld gebruikt, maakt de medewerker zo spoedig mogelijk melding daarvan bij HR. Daarnaast vult de medewerker een MIC-formulier in.

Wanneer een cliënt fysiek geweld gebruikt en de medewerker geen andere keuze heeft dan ook fysiek geweld te gebruiken om zichzelf in veiligheid te brengen, is dit toegestaan.

Giften
Medewerkers nemen geen giften aan van een cliënt met een waarde hoger dan € 10. Een medewerker neemt bijvoorbeeld geen iPhone van een cliënt aan als gift. Giften met een waarde onder de € 10 worden nooit persoonlijk aangenomen, maar altijd namens het team of de organisatie. Medewerkers geven geen giften aan cliënten op persoonlijke titel.

Huisregels
De huisregels van Dolfijnenhuis (zie bijlage) worden in acht genomen. Een medewerker schreeuwt bijvoorbeeld niet heel hard in een woning van een cliënt.

Kleding
Medewerkers dragen passende kleding. Dolfijnenhuis hanteert geen specifieke voorschriften voor passende kleding, maar kent wel de volgende twee uitgangspunten. Onder passende kleding valt niet kleding of accessoires die als aanstootgevend, beledigend of kwetsend kan
worden ervaren. Een shirt met bijvoorbeeld een beledigende tekst is niet passend. Verder valt onder passende kleding tijdens een dienst in een van de winkels de daarvoor bestemde bedrijfskleding.

Middelen en faciliteiten Dolfijnenhuis
Medewerkers gebruiken middelen die zij van Dolfijnenhuis hebben gekregen of faciliteiten van Dolfijnenhuis alleen voor werk, tenzij zij daarvoor toestemming hebben gekregen van Dolfijnenhuis. Een medewerker gebruikt bijvoorbeeld een auto van Dolfijnenhuis niet voor
privédoeleinden.

Pesten
Pesten is niet toegestaan. Een medewerker verzint bijvoorbeeld geen beledigende bijnaam voor een cliënt.

Relaties (van seksuele aard) medewerkers onderling
Een medewerkers meldt een niet-profesionele relaties (b.v. een seksuele relatie) van hem of haar met een andere medewerker bij HR.

Seksueel gedrag medewerker met of jegens cliënten
Seksueel gedrag met of jegens cliënten is absoluut niet toegestaan. Onder seksueel gedrag valt elke seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non verbaal gedrag.

Een medewerker heeft bijvoorbeeld geen seksuele relatie met een cliënt. Een medewerker slaapt bijvoorbeeld niet in het kader van een seksuele relatie samen met een cliënt. Een medewerker kust of zoent bijvoorbeeld niet met een cliënt (in bijvoorbeeld een kroeg of club). Een medewerker stuurt bijvoorbeeld ook geen naaktfoto’s, seksueel getinte teksten enzovoort naar een cliënt.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag medewerker met of jegens medewerker
Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een medewerker is absoluut niet toegestaan. Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag valt elke ongewenste seksueel getinte aan dacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren.

Een medewerker stuurt bijvoorbeeld niet ongewenst een naaktfoto of seksueel getint bericht naar een andere medewerker. Een medewerker betast ook niet ongewenst een andere medewerker.

Niet-professionele relatie overig
Medewerkers dringen niet verder door in het privé-leven van cliënten dan nodig voor de zorg/begeleiding die ze bieden. Medewerkers gaan ook geen vriendschappelijke relatie aan met een cliënt.

Afkoelingsperiode
Medewerkers gaan geen niet-professionele relatie aan met cliënten. Ze doen dat niet zo lang ze in dienst zijn van het Dolfijnenhuis en ook niet binnen een jaar daarna. Dat betekent dat er tussen (ex-)medewerker en client, tot één jaar na het afsluiten van de begeleiding, geen contact plaatsvindt – fysiek, telefonisch, via e-mail, Whatsapp of andere media – als dat niet te relateren valt aan de zorg/begeleiding die de (ex-)medewerker biedt.

Social media
Medewerkers hebben geen social media-contact met cliënten. Een medewerker is bij voorbeeld geen vrienden met een cliënt op Facebook of stuurt geen DM op Instagram naar een cliënt.

Strafbare feiten
Medewerkers plegen geen strafbare feiten. Een medewerker pleegt bijvoorbeeld geen diefstal. Het plegen van strafbare feiten kan aanleiding zijn voor een ontslag op staande voet.

Vertrouwelijkheid cliëntinformatie
Medewerkers nemen (de verplichte) vertrouwelijkheid in acht als het gaat om cliëntinformatie en ook als het gaat om vertrouwelijke informatie over de organisatie en medewerkers.

Bezittingen van cliënt
Medewerkers gebruiken geen bezittingen van cliënt voor hun eigen gebruik, eigenen zich geen zaken van cliënten toe en kopen geen zaken van cliënten.

5. Meldplicht

Medewerkers zijn verplicht om het te melden bij HR als ze vermoeden of weten dat een medewerker deze gedragscode niet naleeft.

6. Overtreding normen en regels

Overtreding van normen en regels kan leiden tot een sanctie. Een lichte/eerste overtreding kan bijvoorbeeld leiden tot een waarschuwing. Een zwaardere/opvolgende overtreding kan bijvoorbeeld leiden tot een waarschuwing, berisping of eenzijdige beëindiging van de (arbeids)relatie.

7. Klachten

Medewerkers met klachten kunnen zich wenden tot HR of een bemiddelaar. Dat kan bijvoorbeeld een externe deskundige zijn. Een voorbeeld is een stagebegeleider van school.