Onderzoek naar deelnemers ervaringen

Bouwsteen 2

Het Dolfijnenhuis biedt langdurige zorg (langer dan zes maanden) en heeft meer dan 50 zorgverleners, waarvan ruim 70% in loondienst en de rest als zzp-­er.

Het Dolfijnenhuis biedt langdurige zorg (langer dan zes maanden) en heeft meer dan 50 zorgverlener, waarvan ruim 70% in loondienst en de rest als zzp-er. Dit betekent dat deelnemers en vertegenwoordigers inspraak krijgen over zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven en de kwaliteit daarvan. Het uitgangspunt van de Wet medezeggenschap deelnemers zorginstellingen (Wmcz) is een goede en effectieve vorm van medezeggenschap om deelnemers goed weer te geven. Binnen het Dolfijnenhuis is daar de afgelopen jaren aan gewerkt.

Het deelnemers overleg is altijd de eerste maandag van de maand. Deelnemers hebben invloed op de onderwerpen die besproken gaan worden en kunnen in de rondvraag hun verhaal kwijt. Tijdens dit overleg kunnen alle deelnemers spreken over de kwaliteit van hun bestaan en de zorg die zij krijgen. Tijdens dit overleg wordt er genotuleerd. Deze notulen worden verwerkt in het maandnieuws dat op alle locaties zichtbaar is. Indien een deelnemer om welke reden dan ook niet bij het overleg was, wordt deze door een van zijn begeleiders bijgepraat. Het streven is dat dit dezelfde dag gebeurt.

Uit de Wet medezeggenschap deelnemers zorginstellingen (Wmcz) volgt dat iedere locatie van een organisatie over een deelnemer-commissie beschikt. De Wmcz wil deelnemers directe invloed geven op de zorg die zij krijgen. De wet gaat daarom uit van een deelnemersraad op de plek waar de zorg wordt gegeven. Vanwege de spreiding van de locaties van het Dolfijnenhuis gaan we uit van een vorm van mede- zeggenschap die past bij dit type zorg en type deelnemers. Naast formele vormen van inspraak- en medezeggenschap zijn de mogelijkheden van medezeggenschap van de deelnemers onderzocht en is het Dolfijnenhuis (DH) panel gestart.
In 2022 is het DH panel elke maand bij elkaar gekomen om vergader- en verbeterpun- ten door te spreken die in de maandvergadering benoemd worden. De panelleden zijn gekozen door de cliënten. Van ieder team zijn twee cliënten vertegenwoordigd.

Het ondersteunen, faciliteren en duidelijk krijgen van de rollen en bevoegdheden van de deelnemers panelleden in relatie tot de organisatie is voor beide partijen een leer- en ontwikkeltraject. Een mooie uitdaging die gezamenlijk wordt opgepakt. De doorontwikkeling, borging van processen en het functioneren wordt via het kwaliteits- managementsysteem (KMS) gemonitord.

Bij het Dolfijnenhuis worden de deelnemers gezien en gehoord. De medewerkers kennen de deelnemers en hun achtergronden. Ook hebben zij weet van het sociale netwerk waar de deelnemers van uitmaken.

Ervaringen van deelnemers

In 2022 zijn we verder gegaan met het instrument ‘Dit vind ik ervan’ en de STERKscan van Bureau STERK. Via DVIE zal de deelnemer tevredenheid in een continu proces gemeten worden. Het Dolfijnenhuis is in 2022 samen met Bureau STERK begonnen met de ontwikkeling van een STERKscan waarin DVIE verwerkt wordt.
Tijdens het gesprek vertelt de deelnemer over zijn of haar ervaringen met de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Met het instrument ‘Dit vind ik ervan’ zal de deel- nemer tevredenheid in een continu proces gemeten worden.
De deelnemer geeft in eigen woorden zijn mening weer en beoordeelt de onder- werpen met een waarderingsscore. Dit levert zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie op. Eventuele wensen die tijdens het gesprek naar boven komen, zijn ook onderwerp van gesprek tijdens de jaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan.

Deelnemers, medewerkers en Raad van Advies aan ‘t woord

Het kwaliteitsrapport is voorgelegd aan twee deelnemers, twee medewerkers en aan de Raad van Advies. Hieronder is te lezen wat ze vinden:

Deelnemers aan het woord:
“Ziet er mooi uit, maar wel veel tekst.”

“Ik vind het erg leuk om bij het Dolfijnenhuis panel te zitten.”

“We worden hier goed geholpen, ik heb het nog nooit zo fijn gehad, we kunnen er altijd terecht, op ieder moment.”

“Ben blij dat er naar ons geluisterd wordt.” “Ik voel me hier thuis.”

Medewerkers aan het woord:
“Het Dolfijnenhuis is een cliëntgerichte organisatie en gelooft in zorg op maat.” “Het is een professionele en flexibele organisatie die iedere deelnemer als evenwaardig ziet.”

“Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen maar begrijpen en verbinden.” “Dit is ook waar we naar streven bij het Dolfijnenhuis.”

Leden van de Raad van Commissarissen aan het woord:
“Trots om ook betrokken te mogen zijn bij deze unieke organisatie, die met veel respect en empathie de deelnemers een waardige en veilige thuisbasis biedt”.

“Onder de indruk van het veelzijdige kleinschalige aanbod met daarin als centraal punt de mens”.

Samenspel in zorg en ondersteuning

Het belang van een goede relatie tussen deelnemers en medewerkers onderling is van grote waarde. Vertrouwd zijn met elkaar, wederzijdse betrokkenheid en overleg zijn voorwaarden voor goede, prettige en persoonlijke zorg en ondersteuning.

Als medewerkers deelnemers goed kennen, kunnen ze signalen van onrust vroegtijdig herkennen en een situatie tijdig bijsturen. Een goede, persoonlijke relatie met deel- nemers maakt het werk voor medewerkers bovendien bijzonder zinvol. Zij voelen zich gezien en gewaardeerd door deelnemers. Voor deelnemers geldt hetzelfde. Het biedt hen veiligheid en comfort, ze durven meer of zijn beter aanspreekbaar.

Het Dolfijnenhuis is actief rondom het onderwerp bejegening. Respectvolle bejege- ning, hoe gaan we met elkaar om? Dat is bij iedere omgangssituatie een belangrijke vraag. Onze kernwaarden zijn zoals eerder genoemd: Thuisgevoel, Evenwaardig, Eigenheid, Respect.

Elke deelnemer is anders, maar wil gewoon leven. Alleen is ‘gewoon’ voor sommige mensen niet zo vanzelfsprekend. Het Dolfijnenhuis helpt deelnemers om deze soms ingewikkelde wereld te begrijpen. De methode ‘Op Eigen Benen’ sluit daar goed op aan. Het biedt zowel deelnemers als medewerkers handvatten om een goed gesprek te voeren. Onze stijl is informeel, we springen snel in op de waan van de dag als het voor een deelnemer anders loopt dan wat de deelnemer of wij hadden verwacht. De gedragskundige wordt door de coördinerend begeleider ingeschakeld indien nodig.

Het Dolfijnenhuis zet zo veel mogelijk, waar mogelijk, het netwerk van de deelnemers in. Niet elke deelnemer heeft een netwerk waar hij of zij op terug kan vallen. Het Dolfijnenhuis probeert wel samen met de deelnemer een netwerk op te bouwen.
Vaak zijn dit contacten met andere deelnemers waarbij er gestimuleerd wordt om samen activiteiten te ondernemen.

Samenwerking in de keten: Het Dolfijnenhuis is als zorgaanbieder betrokken bij meer- dere partners in de keten van zorg en onderwijs, zoals Advisium, Trajectum, Dimence, Tactus, PGVZ, InteraktContour, huisartsen, reclassering en WSG. Daarnaast bieden wij stageplaatsen voor leerlingen van de praktijkschool, zmlk, mbo en hbo.

Borging van veiligheid in zorg en ondersteuning

Veiligheid in de zorg kent meerdere schakeringen. Enerzijds gaat het erom dat deel- nemers en medewerkers zich geborgen voelen, anderzijds is het van belang mogelijke risico’s te signaleren om escalatie te voorkomen. Het een kan het ander in de weg staan. Er is scherpe aandacht voor veilige zorg door een risico-inventarisatie, analyse van incidenten en systematische borging van veiligheid. Zorg is en blijft echter een risicovolle bezigheid. Niet alleen op deelnemersniveau dient aandacht te zijn voor medicatiegebruik, omgaan met agressie en vrijheidsbeperkende maatregelen, ook op procesniveau.

De wet zorg en dwang biedt vanaf 2020 de mogelijkheid om onvrijwillige zorg toe te passen. Voor het Dolfijnenhuis houdt dat ambulante woonzorg in. Wij bieden geen instelling matige zorg. Wij zijn te gast bij de deelnemer thuis. Er kunnen zich echter situaties voordoen die onveilig zijn voor de deelnemer of zijn omgeving. Door het maken van afspraken, zoals de huisregels die de deelnemer moet ondertekenen, wordt voorkomen dat onvrijwillige zorg moet worden toegepast. Dit is echter niet altijd te voorkomen. Denk hierbij aan situaties van onbeheersbaar gedrag, medicatietrouwheid, ernstige depressie en de gevolgen daarvan en onveilige woonomgeving en leefstijl. In 2021 is er geen gebruik gemaakt van de mogelijk- heden die zijn ontstaan uit de wet Zorg en dwang.

Betrokken en vakbekwame medewerkers

Het Dolfijnenhuis heeft een diverse groep medewerkers (zie schema medewerkers). Tijdens de sollicitatieprocedure wordt er rekening gehouden met de balans tussen hbo’ers en mbo’ers. Het Dolfijnenhuis vindt het belangrijker dat de werknemer aan- sluiting vindt bij de deelnemers en binnen het team past. Hierop wordt geselecteerd en tijdens de proefperiode wordt er extra aandacht aan gegeven door middel van inspraak van deelnemers en collega’s.

Iedere medewerker dient zich aan de gedragscode te houden en daarvoor bij aanvang dienstverband te tekenen. Deze verklaring wordt opgeborgen in het personeelsdossier NMBRS. Hier is ook van elke medewerker de VOG, werkovereen- komst en het privacyreglement te vinden.

  • Het Dolfijnenhuis legt haar personeel geen vrijheidsbeperkende maatregelen op. Het Dolfijnenhuis gaat uit van een zelf taxerend vermogen, waarbij de werknemer het gezonde verstand gebruikt. Het belang van de deelnemer en de organisatie dient voorop te staan.

Schema medewerkers met zzp-ers

Schema medewerkers met zzp-ers

De directie van het Dolfijnenhuis is actief in het bewaken van de juiste balans tussen praktisch gerichte deskundigen en theoretisch geschoolde deskundigen. Een vierde van de begeleiders heeft hbo-niveau of hoger en de overige medewerkers mbo-niveau. Het Dolfijnenhuis is een dynamische organisatie. De personele bezet- ting is zo georganiseerd dat zowel de kwalitatieve als kwantitatieve bezetting in balans is waardoor elke deelnemer de ondersteuning krijgt die bij hem of haar past. Het opleidingsbeleid is afgestemd op de behoefte en noodzaak van de organisatie. Dit in afstemming en overeenstemming met het loopbaanperspectief van de medewerker. De toekenning van studiefaciliteiten wordt door de directie op individueel medewerkers niveau en maatwerk beoordeeld en toegekend.

Medewerkers/begeleiders

Het Dolfijnenhuis biedt zorg aan deelnemers, dat is waarom alle medewerkers bij deze organisatie betrokken zijn. Zonder deelnemers hebben we geen werk. Elke deelnemer heeft een zorgplan, dit is het uitgangspunt van de zorg aan de deelnemer. Hier worden de doelen, afspraken, contacten enzovoort zo concreet mogelijk vast- gelegd. De vindbaarheid geeft de deelnemer en de medewerker houvast.

Medewerkers

Het team van medewerkers bij het Dolfijnenhuis werkt grotendeels in het primaire proces, dat is het zorgdeel. De begeleiders zijn verantwoordelijk voor het zorgdragen van de deelnemers in hun team. Dagelijks is er van elk team een begeleider aanwezig.

Een klein aantal medewerkers is niet werkzaam in het zorgdeel, dat gaat vooral om taken in het primaire en ondersteunende proces.

Begeleiders

Het team van begeleiders is werkzaam in de zorg. Dat bestaat uit ondersteunende begeleiders, persoonlijke begeleiders en coördinerende begeleiders.

De ondersteunende begeleider is er voor de dagelijkse zaken, zoals huishouden, voeding en daginvulling. De ondersteunende begeleider doet met de deelnemer boodschappen, kookt, biedt huishoudelijke ondersteuning, doet een spelletje, voert andere activiteiten rondom daginvulling uit of is gewoon beschikbaar voor een praatje. Bepaalde activiteiten worden op vaste tijden gedaan.

De begeleider heeft dagelijks contact met de deelnemer om te weten hoe het is op dat moment. Wekelijks wordt tijd ingepland met de deelnemer om belangrijke zaken, zoals afspraken, voeding, huishouden en dergelijke, door te nemen.

Maandelijks neemt de persoonlijk begeleider met de deelnemer werk de doelen door. Ieder half jaar bereidt de persoonlijke begeleider de evaluatie voor. De persoonlijke begeleider laat het de coördinerend begeleider van zijn team lezen, voordat de evaluatie plaatsvindt. Indien ze advies nodig hebben, leggen ze het voor aan het casusteam.

De coördinerend begeleider checkt of de ondersteuning aan de deelnemer goed verloopt, checkt op kwantiteit en kwaliteit, checkt de teammail en de acties. Hij of zij bespreekt de MIC-meldingen en de evaluaties met het team en woont het teamoverleg bij. De coördinerend begeleiders plannen twee keer per jaar de evaluaties.. De coördinerend begeleider houdt samen met het casusteam het zorgplan actueel, houdt het dossier op orde (medicatieoverzicht, risico- analyse, diagnostiek) en inventariseert of er eventueel behandeling nodig is.

De gedragsdeskundige checkt of er MIC-meldingen zijn, checkt of de evaluaties gepland zijn en ondersteunt indien dit gevraagd wordt. De gedragsdeskundige heeft wekelijks overleg met de coördinerend begeleiders en het casusteam.

Het Dolfijnenhuis heeft 4 teams waar ongeveer 15 deelnemers inzitten. Ieder team heeft een team coördinerend begeleider en meerdere persoonlijke begeleiders. Het casusteam bestaat uit de coördinerende begeleiders zorg BI en BG en meerdere coördinerende begeleiders casusteam en een gedragsdeskundige. Het Organisatie Ontwikkel Team (OOT) bestaat uit iemand van Personeel, Communicatie, Financiën, Zorg, Kwaliteit en Relatiebeheer. De teams zijn gemêleerd qua leeftijd, geslacht en opleiding). In het organisatieschema (organogram) is de verdeling terug te vinden.

 

Organigram
Organigram

Diensten

Bij het Dolfijnenhuis hebben de begeleiders diensten tussen 08:00 en 22:00 uur. De nachtwacht neemt het over vanaf 22.00 uur. Deelnemers kunnen 24 uur per dag terecht bij de thuisdienst en ook de bereikbaarheidsdienst is 24 uur per dag bereik- baar. In de nachtelijke uren is het de bedoeling dat er geslapen wordt en dat je alleen komt of belt als dat nodig is. Op zon- en feestdagen is er een minimale bezetting, worden er structureel geen dagactiviteiten aangeboden en zijn er ook minder afspraken met derden.

De medewerker begeleiding groep is het eerste aanspreekpunt op de groep.
De medewerker checkt bij start van het 1e blok, tijdens de pauze en bij start van het 2e en 3e blok of de deelnemers aanwezig zijn. Zo niet, dan dient er actie onderno- men te worden. De medewerker stuurt de andere medewerkers of stagiaires die op de groep werken, aan. Het hele team ondersteunt de deelnemers met de werk- zaamheden waar zij mee bezig zijn, ze observeren, stimuleren, activeren en indien nodig wijzen ze de deelnemers op de regels. De medewerker kan indien nodig de hulp van de coördinator inroepen.

De coördinator van de begeleidingsgroep is verantwoordelijk en checkt aan het einde van de dag of de taken uitgevoerd zijn.

Dagindeling Begeleiding Groep
08:00 – 09:00 uur ontbijt
09:00 – 10:00 uur ontvangst, tijd voor een gezellig praatje onder het genot van een kopje koffie
12:00 – 13:00 uur lunch gezamenlijk of meenemen thuis 17:00 – 18:00 uur avondeten

Blokken Begeleiding Groep

10:00 – 12:00 uur is het 1e blok
13:00 – 15:00 uur is het 2e blok
15:00 – 17:00 uur is het 3e blok

Begeleiding groep en dagbesteding

Van 10:00 tot 17:00 uur van maandag tot en met zaterdag is er begeleiding groep ofwel dagbesteding. Voor en na de begeleiding groep, is er begeleiding in de nabijheid. Op woensdag en vrijdagavond is er een gezellige avond.

Thuis Dienst TD telefoonnummer is 06 11 26 10 24 inloop

Van 08:00 tot 22:00 uur is de begeleiding aanwezig bij de thuisdienst, daarna is de nachtwacht er. Via de telefoon is de bereikbaarheidsdienst 24/7 telefonisch bereikbaar.
De thuisdienst is het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers. Zij kunnen hier terecht met vragen als een begeleider van het team niet opneemt. De thuisdienst handelt simpele vragen zelf af of overlegt indien nodig met een van de begeleiders uit het team van de deelnemer. De thuisdienst heeft een belangrijke rol als aan- spreekpunt. De team telefoons zijn op werkdagen van 15:00-17:00 uur bereikbaar.

Plan Dienst PD 06 11 07 33 18

De plan dienst is het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers. De diensten en werkzaamheden voor begeleiders en medewerkers ondersteunende diensten worden door de plan dienst gepland.

Overige Diensten OD

De overige diensten zijn alle diensten behalve de begeleiding groep, plan en thuisdienst. Veel overige diensten zijn ingepland, er dienen echter ook medewerkers beschikbaar te zijn voor ongeplande zorg, die is namelijk voor een deel niet te plannen. De deelnemers die een Wlz-indicatie hebben, vragen 24 uur per dag zorg, ook op ongeplande momenten. De plandienst heeft een overzicht van welke medewerker werkt, dit wordt ook op het prikbord opgehangen zodat iedereen dit kan zien. Hierop is te zien hoe laat de medewerker start met zijn dienst. Overige diensten bestaan veelal uit individuele begeleiding met deelnemers en voor een deel uit administratieve ondersteuning.

Schema Begeleiding
Schema Begeleiding